DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY TROX

I.    Uzavírání smluv

1. Tyto všeobecné dodací a platební podmínky se vztahují na všechny současné a budoucí smlouvy ohledně zboží a dalších služeb, které mají být poskytnuty a dodány z naší strany (dále také: „prodávající“). Všeobecné obchodní podmínky naší protistrany (dále také: „kupující“) se budou považovat za zamítnuté z naší strany v rozsahu, v němž jsou v rozporu s těmito podmínkami. Výše uvedené platí i tehdy, když vůči nim nemáme výslovné námitky.

2. Prohlášení učiněná z naší strany se budou považovat za právně závazná jen tehdy, když je písemně výslovně potvrdí osoby zastávající funkci, v níž zastupují naši společnost.

3. Základním pravidlem je, že bude možné nabídky prodávajícího měnit. Není-li uzavřena zvláštní dohoda o opaku, nebude se mít za to, že by byla uzavřena jakákoliv smlouva, dokud nevystavíme písemné výslovné potvrzení objednávky v souladu s pododdílem 2 níže.

4. Veškeré podrobnosti týkající se položek dodání, jež jsou předkládány kupujícímu během smluvních jednání, pocházejí z katalogů, které prodávající postoupil kupujícímu před uzavřením smlouvy nebo které jiným způsobem zpřístupnil, a budou se považovat za prohlášení učiněná podle nejlepšího vědomí a nepřestavují právně závazné závazky v právním smyslu, pokud jde o charakteristiky a vlastnosti položek dodání. Veškerá prohlášení ohledně charakteristik a vlastností položek dodání budou právně závazná pouze a výlučně tehdy, když je písemně výslovně potvrdíme v souladu s pododdílem 2 níže.

5. Prodávající si vyhrazuje veškerá vlastnická práva a práva duševního vlastnictví ke vzorkům, odhadům nákladů, výkresům a podobným hmotným a nehmotným formám informací (včetně informací zveřejněných elektronicky); tyto nesmí být sdělovány třetím osobám. Prodávající se dále zavazuje, že třetím osobám nesdělí žádné informace a dokumenty, které prodávající označil jako důvěrné, s výjimkou případů, kdy k tomu prodávající udělil souhlas.

6. Sdělení týkající se ochrany dat: Prodávající tímto sděluje kupujícímu, že může zpracovávat a poskytovat jiným osobní a podnikové údaje kupujícího s využitím informační technologie v souladu s ustanoveními rakouského zákona o ochraně údajů (německá zkratka: DSG). V této souvislosti mohou být předávány úvěrovým agenturám nebo agenturám pro zajištění úvěrového rizika určité údaje (jména, adresy, fakturační údaje a opožděné platby ze strany kupujícího).

II. Ceny

1.Není-li uzavřena výslovná dohoda o opaku, jsou naše ceny stanoveny ex works a zahrnují naložení zboží v našem závodě. Stanovené ceny nezahrnují DPH ve výši příležitostně stanovené zákonem ani jiné náklady, jako zejména náklady na balení a vyložení.

2. Ceny stanovené pro jednotlivé položky nabídky budou platné jen tehdy, když kupující vystaví potvrzenou objednávku na celou tuto nabídku. Potvrzené ceny budou platné jen tehdy, když kupující sjednaná množství převezme.

3. Změní-li se po uzavření smlouvy daně a odvody plynoucí z veřejného práva nebo jiné náklady („externí náklady“), kdy jsou tyto externí náklady hrazeny dohodnutou cenou / tvořily základ pro výpočty našich nákladů (bez ohledu na to, zda to bylo výslovné, nebo odvozené) a kdy jsme neměli možnost tyto externí náklady ovlivnit, nebo jestliže vzniknou nové externí náklady, budeme oprávněni naše ceny v odpovídajícím rozsahu upravit. Prodávající předloží kupujícímu na jeho písemnou žádost doklad o zvýšení svých nákladů.

4. V případě, že se výše uvedené daně a odvody / externí náklady po uzavření smlouvy změní ve prospěch kupujícího tak, jak se uvádí v první větě pododdílu 3, prodávající je ochoten postoupit kupujícímu případné snížení nákladů, k němuž skutečně došlo na jeho straně (s ohledem na konkrétní smluvní vztah), a to na výslovnou a písemnou žádost kupujícího


III. Platební podmínky

1. Není-li uzavřena výslovná písemná dohoda o opaku, budou platby vypořádány v čisté výši po uzavření smlouvy.

2. Kupující provede platbu takovým způsobem, abychom mohli s peněžními prostředky volně disponovat v den, kdy je platba splatná. Kupující uhradí veškeré bankovní poplatky.

3. V případě prodlení budeme ode dne, kdy byla faktura splatná, účtovat úrok o alespoň 8 % vyšší, než je základní úroková sazba Rakouské národní banky. Výše uvedeným není dotčeno naše právo uplatnit nárok na náhradu škod přesahujících výše uvedené, které nám vznikly v důsledku prodlení.

4. Je-li kupující v prodlení, prodávající bude mít dále právo odstoupit od smlouvy a požadovat rovněž náhradu škod. Prodávající dále může kupujícímu v případě prodlení (i bez toho, aby samostatně odstoupil od smlouvy) zakázat prodej položek dodání třetí osobě nebo jejich instalaci. V případě prodlení s platbou bude prodávající dále oprávněn požadovat vrácení položek dodání na náklady a úkor kupujícího. Kupující tímto opravňuje prodávajícího, aby za tímto účelem mohl nyní a v budoucnu vstupovat do jeho prostor a vyzvednout si položky dodání. Vyzvednutí položek dodání nebo žádost o jejich vrácení nebudou považovány za odstoupení od smlouvy.

5. V případě popsaném v pododdílech 3 a 4 může prodávající požadovat, aby kupující uhradil zálohy za zboží a služby, jež nebyly dosud dodány, v takové výši, jakou případně prodávající určí. V případě, že byl poskytnut nezrušitelný souhlas s přímým inkasem, lze tento souhlas rovněž odvolat.

6. Kupující může zabránit právním důsledkům uvedeným v pododdílech 3 až 5, pokud poskytne záruku ve výši naší pohledávky k zaplacení, která je považována za rizikovou.


IV. Výkon dodávek, dodací lhůty a termíny

1. Naše povinnost dodat zboží a služby je podmíněna správnými a včasnými dodávkami realizovanými ze strany našich navazujících dodavatelů. Prodávající bude kupujícího co nejdříve informovat o případných možných prodleních, která se stanou zjevnými.

2. Dodací lhůta se řídí výslovnou písemnou smlouvou mezi smluvními stranami. Jestliže ve smlouvě není upravena dodací lhůta, začíná dodací lhůta běžet dnem, kdy jsme potvrdili objednávku, a u standardních položek dodání bude činit 45 pracovních dnů. V případě, že jsou položkami dodání výrobky vyrobené na zakázku, bude dodací lhůta činit 90 pracovních dnů. Položky budou v každém případě považovány za „výrobky vyrobené na zakázku“ ve smyslu výše uvedeného, jestliže bylo nutné individuálně uzpůsobit nebo upravit položku dodání pro účely plnění smlouvy („specifikace“). Výše uvedené platí i tehdy, když jsou u standardní položky dodání provedeny jen drobné úpravy/změny.

3. Započetí dodací lhůty však bude v každém případě podléhat odkladné podmínce, že budou vyřešeny všechny obchodní a technické otázky mezi smluvními stranami a že kupující splnil všechny povinnosti, které mu byly uloženy, jako zejména veškeré certifikáty a souhlasy úřadů, jež mohou být zapotřebí, případná záloha, která mohla být dohodnuta, předložení akreditivů nebo záruk. Je-li s tím však kupující v prodlení (tj. pokud se u něj vyskytly „překážky“), pak začne dodací lhůta běžet v přiměřené době poté, co byly všechny překážky odstraněny.

4. V případě jakékoliv následné změny objednávky položky dodání bude prodávající oprávněn jednostranně prodloužit dodací lhůtu o přiměřenou dobu. V rozsahu, v němž jsou následně změněny jen části objednávky, se bude mít za to, že se v případě pochybností práva prodávajícího na prodloužení dodací lhůty vztahují na celou objednávku.

5. Dodací lhůta bude považována za dodrženou, jestliže byla položka dodání odeslána ze závodu/skladu prodávajícího před uplynutím dodací lhůty. Jestliže se vyžaduje proces formálního převzetí, pak bude (s výjimkou řádně odůvodněného odmítnutí provést formální převzetí) rozhodovat dohodnutý den formálního převzetí. Pokud některá ze stran s tímto datem nesouhlasí, bude za rozhodující považován den, kdy prodávající informuje kupujícího o tom, že je připraven provést formální převzetí („připravenost provést formální převzetí“).

6. Je-li odeslání / formální převzetí položky dodání opožděno z důvodů, které lze připsat kupujícímu, pak by měly být od okamžiku, kdy uplyne jeden měsíc od data, kdy mělo dojít k odeslání zboží / formálnímu převzetí (nebo od data, kdy kupující obdržel oznámení o připravenosti prodávajícího provést formální převzetí), náklady vzniklé v důsledku prodlení kupujícího naúčtovány kupujícímu. Prodávající bude mít v každém případě nárok bez předložení důkazů o škodách nebo o skutečných výdajích požadovat po kupujícím přiměřený poplatek za případné uskladnění položky dodání, který by případně mohl být považován za nutný z důvodu prodlení.

7. V případě, že prodávající neplní dodací lhůtu a toto neplnění lze připsat vyšší moci nebo jiným okolnostem mimo jeho kontrolu, začne dodací lhůta běžet až v okamžiku, kdy jsou odstraněny překážky nebo kdy tyto překážky přestanou existovat, s připočtením přiměřené doby nutné k realizaci. Výše uvedené platí rovněž tehdy, když tyto události vznikají během trvajícího prodlení. Za ekvivalent případů zahrnutých v první větě se považuje následující: Opatření v oblasti cizoměnových operací a jiné svrchované úkony, stávky, uzavírky, přerušení činností, které nevzniklo naší vinou (např. požár, porucha strojního zařízení a tlakových lahví, nedostatky surovin nebo energií), narušení dopravních tras, prodlení s dovozem/proclením a všechny další okolnosti, které významně narušují naši schopnost poskytovat dodávky zboží a služeb nebo nám tyto dodávky znemožňují. Není důležité, zda tyto okolnosti vznikají u nás či u navazujícího dodavatele.

8. Jestliže se plnění smlouvy stane z výše uvedených důvodů pro jednu ze smluvních stran nepřiměřeným, tato smluvní strana může od smlouvy odstoupit.

9. Kupující může od smlouvy odstoupit bez nutnosti dodržet jakoukoliv výpovědní lhůtu, jestliže je celkově zklamán plněním smlouvy ze strany prodávajícího před okamžikem, kdy riziko přechází na kupujícího. Kupující dále může od celé smlouvy odstoupit, jestliže se plnění části dodávek zboží a služeb stane nemožným a kupující má odůvodněný zájem (jehož si kupující je nebo by měl být vědom) odmítnout zbývající částečné plnění, které je prodávající schopen poskytnout. Jestliže kupující nemá takovýto odůvodněný zájem odmítnout toto částečné plnění, má se za to, že je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit s ohledem na tuto část, tímto částečným odstoupením kupujícího však nebude v žádném případě dotčena jeho povinnost zaplatit část kupní ceny týkající se tohoto částečného plnění.

10. Pokud během prodlení s provedením formálního převzetí nastává nemožnost nebo je-li kupující výlučně nebo převážně odpovědný za okolnosti vedoucí ke vzniku této nemožnosti, pak kupující nese v každém případě i nadále odpovědnost za plnění jeho části smlouvy.

11. Je-li prodávající v prodlení a kupujícímu vznikají v důsledku toho ztráty, pak bude kupující oprávněn od druhého týdne požadovat náhradu škod za prodlení. Tato náhrada škod bude činit 0,5 % za každý celý týden prodlení, nejvýše však celkem 5 % hodnoty části celkového zboží a služeb, které mají být dodány a které v důsledku prodlení nebylo možné použít včas nebo v souladu se smlouvou. Jestliže kupující určí prodávajícímu přiměřenou lhůtu k nápravě a prodávající do této lhůty nápravu plnění neprovede, pak v rozsahu toho, co je stanoveno zákonem, bude kupující oprávněn od smlouvy odstoupit. Další a ostatní nároky na základě prodlení s dodáním se řídí článkem VIII těchto podmínek


V. Výhrada vlastnického práva

1. Veškeré zboží dodané z naší strany zůstává naším majetkem (zboží s výhradou vlastnického práva), bez ohledu na skutečnost, že bylo zboží dodáno a že mohlo riziko přejít na kupujícího nebo bez ohledu na jakákoliv jiná ustanovení těchto dodacích podmínek, dokud kupující nevypořádá veškeré naše pohledávky, včetně zejména požadavků na zaplacení zůstatku, na které máme případně nárok v rámci našich obchodních vztahů. Výše uvedené se vztahuje rovněž na pohledávky vznikající v budoucnu a na podřízené pohledávky, např. z cizích směnek akceptanta, a bude uplatněno i tehdy, když jsou platby prováděny s ohledem na zvlášť určené pohledávky.

2. V případě porušení ze strany kupujícího, zejména v případě prodlení s placením, bude prodávající oprávněn si po přiměřené lhůtě pro nápravu, která marně uplynula, vyzvednout položku dodání a kupující bude mít v takovém případě povinnost tyto položky dodání vrátit. Nárok na předání jakéhokoliv majetku s výhradou vlastnického práva nebude považován za odstoupení od smlouvy.

3. Prodávající bude mít v každém případě nárok s okamžitým účinkem odstoupit od smlouvy, existuje-li k tomu řádný důvod. Za „řádný důvod“ se považuje zejména případ, kdy kupující neplní své podstatné smluvní povinnosti nebo kdy existují okolnosti, které způsobují, že se zdá být řádné plnění kupujícího podle smlouvy v ohrožení, nebo kdy kupující přeruší výkon své činnosti nebo když je zahájeno insolvenční řízení s ohledem na jeho majetek nebo když bylo zahájení tohoto řízení zamítnuto pro nedostatek majetku.

4. V době, po kterou nejsou naše pohledávky plynoucí z článku V.1 výše plně uspokojeny, musí kupující držet zboží v úschově ve prospěch prodávajícího a musí jej uchovávat odděleně od jeho majetku a od majetku třetích osob a musí zboží s výhradou vlastnického práva řádně skladovat, zabezpečit a pojistit a označit jej jako majetek prodávajícího.

5. V případě, že je zboží s výhradou vlastnického práva kupujícím kombinováno, zpracováváno a směšováno s jiným zbožím, nabýváme právo na spoluvlastnictví nové položky majetku ve stejném poměru, v jakém je fakturační hodnota našeho zboží s výhradou vlastnického práva k fakturační hodnotě ostatního použitého zboží.

6. V případě, že naše vlastnické právo v důsledku kombinování, zpracování nebo smíšení zboží zaniká, souhlasíte tímto, že toto kombinování, zpracování nebo smíšení bude považováno za provedené v náš prospěch tak, že se staneme vlastníky nové položky majetku. V případě, že se bez ohledu na právní důvody, které k tomu vedou, nestaneme vlastníky nové položky majetku, a to navzdory této smlouvě, souhlasíte tímto, že budeme mít nárok na vlastnictví nové položky majetku, aniž by byla nutná jakákoliv zvláštní dohoda v tomto smyslu. Má se za to, že k přechodu fyzického vlastnictví dochází ve formě očekávaného vlastnictví. V případě, že bez ohledu na právní důvody, které k tomu vedou, na nás nebude možné vlastnictví nové položky majetku plně převést, souhlasíte tímto, že budeme rovnocennými spoluvlastníky nové položky majetku v rozsahu fakturační hodnoty našeho zboží s výhradou vlastnického práva, aniž by byla nutná jakákoliv zvláštní dohoda v tomto smyslu. Pokud jde o formu, kterou dojde k přechodu vlastnictví, platí obdobným způsobem výše uvedené. Majetek i rovnocenné spoluvlastnické podíly k položkám majetku budou považovány za „zboží s výhradou vlastnického práva“ ve smyslu článku V.1.

7. Dokud kupující neprovede úhradu celé částky, může zboží s výhradou vlastnického práva pouze používat a prodávat třetím osobám za dodržení svých standardních obchodních podmínek v souladu s článkem V.8 a jen po tu dobu, kdy kupující není v prodlení. Kupující však musí uschovat veškerou odměnu, kterou za to obdrží (včetně případného pojistného plnění), ve prospěch prodávajícího a musí tyto peněžní prostředky oddělit od svého ostatního majetku a od majetku třetích osob. Kupující nemá nárok jakýmkoliv jiným způsobem nakládat se zbožím s výhradou vlastnického práva, a to ani formou záruky.

8. Kupující může dále prodat zboží s výhradou vlastnického práva jen tehdy, když se na oplátku dohodne se svým kupujícím na uložení výhrady vlastnického práva a jestliže jsou jeho vlastní pohledávky z dalšího prodeje postoupeny v náš prospěch. Uzavřením této smlouvy nám kupující nabízí, že nám nyní i v budoucnosti postoupí své pohledávky z případného dalšího prodeje zboží s výhradou vlastnického práva, realizovaného z jeho strany. Toto postoupení přijímáme. Tyto pohledávky budou sloužit jako záruka ve stejném rozsahu jako samotné zboží s výhradou vlastnického práva.

9. Dodavatel se tímto zavazuje provést všechny takové úkony, které jsou zapotřebí k převodu a postoupení jeho pohledávek. Kupující se zejména zavazuje uvést pasáž o vlastnickém právu ve svých obchodních záznamech nebo v seznamu otevřených položek.

10. Jestliže kupující zboží s výhradou vlastnického práva prodá společně s jiným zbožím, které mu nebylo prodáno z naší strany, má se za to, že kupující postoupil své pohledávky z dalšího prodeje v poměrné výši v poměru fakturační hodnoty k ostatnímu zboží prodanému formou záruky. Článek V.8 se použije obdobným způsobem.

11. Je-li prodáno zboží, k němuž máme spoluvlastnický podíl podle článku V.4 nebo 5, kupující tímto postupuje podíl na tomto zboží podle našeho spoluvlastnického podílu formou záruky. Článek V.8 se použije obdobným způsobem.

12. Dokud nezrušíme jeho pravomoc vymáhat pohledávky (což můžeme učinit kdykoliv bez uvedení důvodů), má kupující oprávnění v náš prospěch vymáhat pohledávky ze svého prodeje zboží s výhradou vlastnického práva. Na naši žádost bude kupující ihned informovat svého konečného zákazníka o tomto postoupení v náš prospěch. Prodávající si vyhrazuje právo sám poskytnout takovéto oznámení. V takovém případě se tímto kupující zavazuje nám bez prodlení na naši žádost postoupit takové informace a dokumenty, které jsou k tomuto účelu nezbytné. Veškeré náklady vzniklé v této souvislosti hradí kupující.

13. Kupující nemá oprávnění provádět jakékoliv další postoupení pohledávek nebo nároků. Kupující rovněž nesmí dále prodávat pohledávky nebo nároky třetím osobám, například faktoringovým společnostem.

14. V případě obstavení nebo jiného zásahu třetích osob, pokud jde o zboží s výhradou vlastnického práva, nás bude kupující bez prodlení informovat tak, aby byl prodávající schopen dát podnět k zahájení řízení podle čl. 37 rakouského zákona o soudním výkonu. Pokud kupující tuto povinnost nesplní, ponese odpovědnost za ztráty vzniklé v tomto důsledku.

15. Kupující se dále zavazuje na vlastní žádost uvolnit záruku, na niž má právo, a to v rozsahu, v němž likvidní hodnota záruky přesahuje zajištění, na které má právo prodávající, o více než 20 procent. Prodávající má možnost si zvolit záruku, která bude uvolněna.

16. V případě, kdy podle platného hmotného práva dotčené země nelze výše uvedenou záruku platně zřídit nebo kdy bez ohledu na právní důvody, které k tomu vedly, byla tato záruka mezitím promlčena, se bude mít za to, že se smluvní strany na této záruce dohodly jako na ekvivalentu zboží s výhradou vlastnického práva nebo postoupení v souladu s hmotným právem, které se na daný případ vztahuje. Jestliže se vyžaduje spolupráce kupujícího, aby došlo ke zřízení této záruky, provede kupující na své náklady takové veškeré kroky, které jsou pro vytvoření a ochranu těchto práv nutné.


VI. Přechod rizika, formální převzetí

1. Není-li ujednáno jinak, určí prodávající přepravní trasu a dopravní prostředky a rovněž zasilatele/dopravce. Pokud jde o náklady, rozhoduje článek 8. Jestliže kupující požaduje jiné zaslání, než je zaslání zvolené prodávajícím (dopravní prostředky nebo přepravní trasa), ponese kupující dodatečné náklady, které jsou s tím spojeny.

2. V případě přepravy těžkým nákladním vozidlem bude dodání provedeno k nakládací rampě / obrubníku bez vyložení. Místo vykládky musí být přístupné pro všechna komerčně standardní těžká nákladní vozidla pro komerční účely a musí se nacházet na cestě, která je průjezdná za jakýchkoliv povětrnostních podmínek.

3. V okamžiku, kdy zboží přejímá zasilatel/dopravce, přechází riziko ztráty v plném rozsahu na kupujícího, bez ohledu na to, zda prodávající převzal povinnosti provést další služby, jako např. převzetí nákladů na dopravu nebo dodání nebo sestavení položky dodání v místě určení. Tento přechod rizika v okamžiku převzetí zboží zasilatelem/dopravcem se vztahuje také na jednotlivé částečné dodávky.

4. V rozsahu, v němž je provedeno formální převzetí, je toto formální převzetí určující, pokud jde o den, kdy riziko přechází na kupujícího. Rozhodujícím bude případně den, kdy prodávající informuje kupujícího o jeho ochotě provést konečné převzetí. Konečné převzetí nelze odmítnout z důvodu drobných vad.

5. Je-li zaslání / formální převzetí opožděno nebo není-li provedeno z důvodů, které nelze připsat prodávajícímu, má se za to, že riziko ztráty přešlo na kupujícího na konci dne, v němž byl informován o připravenosti prodávajícího na přechod odpovědnosti / provedení formálního převzetí.

6. Prodávající se tímto zavazuje na žádost a na náklady kupujícího pojistit položku dodání.

7. Jestliže se bez jakéhokoliv pochybení na straně prodávajícího ukáže jako nemožné realizovat přepravu prostřednictvím zamýšlené přepravní trasy nebo na zamýšlené místo, má prodávající právo zaslat zboží jinou trasou nebo na jiné místo; kupující uhradí vznikající dodatečné náklady. Kupujícímu bude poskytnuta příležitost, aby se k tomu předem vyjádřil.

8. Základním pravidlem je, že zboží lze dodat nezabalené a bez jakékoliv ochrany proti rzi. Pokud se na tom smluvním strany výslovně dohodly nebo je obvyklé tak učinit, bude kupující realizovat své dodávky v zabaleném stavu. Prodávající zajistí balení, ochranné pomůcky nebo přepravní zařízení podle svých vlastních zkušeností a obvyklých zásad, a to na náklady kupujícího.

9. Kupující má povinnost se informovat u prodávajícího na obvyklé standardní balení zboží, které má být dodáno. Prodávající tímto souhlasí, že v takovém případě poskytne nyní i v budoucnu kupujícímu příslušné informace a případně provede jiný typ balení na žádost kupujícího. Kupující uhradí dodatečné náklady, které jsou s tím spojeny.

10. Prodávající nebude přejímat jakéhokoliv přepravní obaly nebo jiné typy obalů.

11. Prodávající má právo provést částečné dodávky v rozsahu, v němž je to s ohledem na kupujícího přiměřené. Přebytečné nebo nedostatečné dodávky, pokud jde o smluvně dohodnutá množství, jsou možné.

12. Aniž by tím byla dotčena práva kupujícího plynoucí z článků VII a VIII, není kupující oprávněn odmítnout převzetí položky dodání, vykazuje-li drobné vady.


VII. Reklamace vad

Tímto poskytujeme záruku na položky dodání s ohledem na vady (včetně absence garantovaných charakteristik nebo vlastností) v souladu s těmito podmínkami: Záruční lhůta bude nejvýše 24 měsíců od dodání.

1. Kupující musí provést inspekci zboží ve smyslu článku 377 rakouského zákona o živnostenském podnikání a musí uplatnit případné reklamace vad. Reklamace vad musí být prodávajícímu doručeny písemně a bez prodlení (tyto nároky jinak zaniknou), v každém případě je však nutné je uplatnit do 14 dnů ode dne dodání. Vady, které by v této lhůtě nebylo možné zjistit navzdory provedení co nejpečlivější inspekce, musí být prodávajícímu sděleny písemně a bez prodlení (tato práva jinak zaniknou) a musí být ihned ukončeno jakékoliv další zacházení nebo zpracování, v každém případě je však nutné je sdělit prodávajícímu do 14 dnů po zjištění. V obou případech se toto zaniknutí kromě toho, co se uvádí v článku 377 odst. 2 rakouského zákona o živnostenském podnikání (s výhradou omezení odpovědnosti podle článku 8 těchto podmínek), vztahuje také na mimosmluvní nároky z vad vznikající v okamžiku uzavření smlouvy nebo před jejím uzavřením (předsmluvní odpovědnost), ale i na veškeré škody v důsledku těchto vad.

2. Jsou-li reklamace vad oprávněné a včas podané, může prodávající položku dodání, která vedla k podání reklamace, převzít zpět a vyměnit ji za bezvadnou („výměna“), nebo vadu odstranit („zlepšení“).

3. Kupující má právo smlouvu zrušit, tj. požadovat odstoupení, jestliže prodávající nechal marně uplynout přiměřenou lhůtu pro nápravu stanovenou kupujícím pro účely provedení výměny nebo zlepšení nebo jestliže toto zlepšení nebo výměna nebyly úspěšné nebo možné. Pokud se jedná jen o drobnou vadu, bude mít kupující právo požadovat pouze snížení ceny. V takovém případě se možnost odstoupení výslovně vylučuje.

4. Jestliže kupující neposkytne prodávajícímu příležitost v přiměřené době provést inspekci / prohlédnout položku za účelem její inspekce nebo jestliže nevrátí prodávajícímu na jeho žádost položku, která je předmětem reklamace, za tímto účelem, i když by bylo přiměřené, aby tak kupující učinil, ztratí kupující veškerá záruční práva, na která by měl jinak nárok.

5. Pokud jde o okamžité náklady vznikající v důsledku zlepšení/výměny, uhradí prodávající náklady na opatření provedená za účelem provedení zlepšení/výměny položky, včetně zaslání, pokud se reklamace kupujícího prokáže jako odůvodněná. Prodávající dále uhradí náklady na technické a nekvalifikované pracovníky, které jsou zapotřebí za účelem provedení zlepšení, včetně cestovních nákladů („ostatní přímé náklady“), za předpokladu, že to pro prodávajícího nepředstavuje nepřiměřenou zátěž. Má se za to, že nepřiměřená zátěž existuje tehdy, když „ostatní přímé náklady“ převyšují cenu položky dodání. Nebudou propláceny žádné další náklady kupujícího, a to zejména náklady např. na montáž a demontáž, úpravy, lešení, ochranná a bezpečnostní opatření, jakož i výdaje kupujícího, které se považují za zbytečné / představují nepotřebné výdaje.

6. Kupující má právo sám odstranit vadu nebo ji nechat odstranit třetími osobami pouze v případě, kdy je ohrožena provozní bezpečnost nebo je nutné zabránit neúměrně velkým škodám („krytí“). V takovém případě hradí prodávající náklady na krytí (v rozsahu popsaném v článku 1.5) za předpokladu, že je to nezbytné a že byl prodávající neprodleně písemně informován o zamýšleném krytí. Nároky na základě krytí podle článku 1 042 (obdobně) / článků 1 155, 1 168 (obdobně) rakouského občanského zákoníku se tímto vylučují.

7. Záruka prodávajícího se nevztahuje zejména na tyto případy: Nevhodné a nesprávné použití, vadná montáž / uvedení do provozu kupujícím nebo třetími osobami, přirozené opotřebení, nesprávné nebo nedbalé zacházení, nevhodná údržba, nevhodné zdroje, vadné stavební práce, chemické, elektrochemické nebo elektrické vlivy, za předpokladu, že je nelze připisovat prodávajícímu.

8. Další nároky se řídí výlučně článkem VIII těchto podmínek.

9. Pokud jde o vady v právním nároku, platí formou dodatku k výše uvedenému následující:
9.1. Jestliže vede používání položky dodání k porušování práv duševního vlastnictví nebo autorských práv na území Rakouské republiky, je obecným pravidlem, že prodávající zajistí na své vlastní náklady právo na její další používání ve prospěch kupujícího a upraví položku dodání způsobem, který je pro kupujícího přiměřený, aby přestalo k tomuto porušování práv duševního vlastnictví docházet. Není-li to možné provést za komerčně přiměřených podmínek nebo do přiměřené lhůty, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy. Za popsaných okolností může od smlouvy odstoupit rovněž prodávající. Prodávající dále odškodní kupujícího a zajistí ho před odpovědností, pokud jde o nároky příslušných vlastníků duševních práv, které byly potvrzeny pravomocným rozsudkem nebo jsou nesporné.

9.2. Povinnosti uvedené v článku 9.1 těchto podmínek představují veškeré záruční povinnosti prodávajícího, které vyplývají z článku VIII.2 a 3 v případě porušení práv duševního vlastnictví nebo autorských práv. Má se za to, že existují jen tehdy, když:
  • kupující informuje bez prodlení prodávajícího o porušení práva duševního vlastnictví nebo autorských práv, která byla uplatněna,
  • kupující podporuje prodávajícího v přiměřeném rozsahu při obhajobě proti těmto nárokům, které byly proti němu uplatněny / umožní prodávajícímu provést opatření za účelem úprav, popsaná v článku 9.1 těchto podmínek,
  • prodávající si ponechá právo provést veškerá opatření za účelem obhajoby, včetně mimosoudních vypořádání,
  • vada vlastnického práva se nezakládá na pokynu kupujícího, a
  • porušení práv nebylo způsobeno kupujícím, který individuálně upravil položku dodání nebo ji používal způsobem v rozporu se smlouvou.


VIII. Odpovědnost

1. Jestliže kupující není schopen používat položku dodání z důvodu chyby prodávajícího, a to v důsledku neprovedení nebo vadného provedení, v důsledku doporučení nebo poradenství poskytnutého před uzavřením smlouvy nebo po něm nebo v důsledku porušení jiných smluvních doplňkových povinností (zejména včetně pokynů pro provoz a servis položky dodání), platí obdobným způsobem ustanovení článků VII a VIII.2 a 3 a všechna další práva kupujícího se budou považovat za vyloučená.

2. Kupující ponese odpovědnost za škodu, která vznikla na položce dodání (bez ohledu na právní důvody jejího vzniku), pouze
  • v případě úmyslného konání nebo opomenutí konat,
  • v případě hrubé nedbalosti ze strany vlastníka / ustavujících orgánů nebo statutárních zástupců,
  • v případě protiprávní újmy na životě nebo zdraví,
  • v případě vad, které prodávající podvodně nenahlásil nebo jejichž absenci prodávající garantoval,
  • v případě vad položky dodání v rozsahu, v němž stanovuje odpovědnost rakouský zákon o odpovědnosti za vady výrobků, pokud jde o újmy na zdraví nebo na majetku s ohledem na položky majetku používané pro soukromé účely.

3. Kromě odpovědnosti plynoucí z článku VIII.2 těchto podmínek nese prodávající odpovědnost pouze za zaviněné porušení svých smluvních povinností, kdy je odpovědný za hrubou nedbalost, a tato odpovědnost se považuje za omezenou na ztráty, které jsou typické pro smlouvu a přiměřeně předvídatelné.

4. Smluvní strany tímto výslovně vylučují případné další nároky vůči prodávajícímu.


IX. Promlčení

1. Veškeré nároky kupujícího, bez ohledu na jejich právní důvody, se budou považovat za promlčené po uplynutí období 12 měsíců.

2. Zákonné promlčení se vztahuje na nároky na náhradu škod podle článků VIII.2 a 3. Promlčení se rovněž vztahuje na vady na budovách nebo položkách dodání, které jsou podle obvyklého způsobu jejich užívání používány ve stavebnictví a způsobují jeho vadnost.


X. Použití softwaru

1. Pokud naše dodávky zahrnují software, prodávající tímto uděluje kupujícímu nevýhradní právo používat tento software (včetně související dokumentace) dodaný z naší strany. Software je kupujícímu poskytován pro jeho použití v položce dodání, na níž má být provozován. Kupující nesmí software používat na více než jednom systému.

2. Kupující smí kopírovat, upravovat nebo překládat software nebo jej převádět z objektového kódu do zdrojového kódu pouze v rozsahu, v němž to povoluje zákon. Kupující se tímto zavazuje, že nebude odstraňovat údaje o výrobci (zejména včetně oznámení o autorských právech) ani je nebude upravovat bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.


3. Všechna ostatní práva k softwaru a dokumentaci, včetně těch, která se týkají kopií, se považují za práva náležící prodávajícímu / dodavateli softwaru. Kupující nesmí k softwaru nebo dokumentaci udělovat další licence.

XI. Rozhodné právo a soudní příslušnost

1. Na všechny právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se vztahuje výhradně rakouské hmotné právo (s výjimkou jeho ustanovení o kolizi právních norem a ustanovení CISG).

2. V případě pochybností ohledně výkladu obchodních podmínek budou pro účely doplňujícího výkladu použity podmínky Incoterms 2020.

3. Není-li sjednáno jinak, za místo plnění se bude považovat místo, na které bylo dotčené zboží odesláno. Pokud jde o místní příslušnost, budou příslušnými soudy ve Vídni; pokud jde o věcnou příslušnost, budou příslušnými soudy, pod jejichž pravomoc spadají obchodní záležitosti (Obchodní soud ve Vídni, krajské soudy pro obchodní záležitosti). Prodávající má právo podat žalobu proti kupujícímu u soudů, do jejichž příslušnosti spadá jeho sídlo.

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Sdílet stránku

Doporučit tuto stránku

Doporučit tuto stránku zasláním odkazu emailem.

Pole označená (*) jsou povinná.

Sdílet stránku

Děkujeme za doporučení!

Vaše doporučení bylo odesláno a zakrátko by mělo být doručeno.


Kontakt

Jsme tu pro vás

Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Pole označená (*) jsou povinná.

Kontakt

Děkujeme vám za zprávu!

Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Kontakt

Jsme tu pro vás

Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Attachment (max. 10MB)

Pole označená (*) jsou povinná.

Kontakt

Děkujeme vám za zprávu!

Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870